Per verificar el grau de compliment d’un plec de condicions amb presa de mostres, si cal, per ser trameses a un laboratori i a partir dels resultats avaluar el compliment de requisits del reglament i concedir o no la certificació.
Elaboració de l’informe d’auditoria i notificació de resultats.

Elaborem els plans de control per a gestionar la verificació dels plecs de condicions de productes o processos que els clients ens presentin junt amb la sol·licitud de certificació, ja siguin plecs privats amb documents normatius propis del client com els etiquetatges faculatius, o plecs públics com Marques Q, denominacions d’orígen, o altres basats en documents normatius oficials.

Idioma »